عمومی

چرا نگه داشتن ژورنال از روال روزمره مهم است؟

سپس یک نسخه از این یادداشت ها و یادداشت ها را برای حفظ و بهره وری توسط محققان نسل آینده به بایگانی ملی ارسال کنید. مالت یک کشور تازه تاسیس است که تنها 55 سال از استقلال از انگلیس و پایان دوران استعمار خود می گذرد.
به گفته چارلز فاروجیا ، مدیرعامل آرشیو ملی مالت ، این پروژه پس از تجربه قبلی در ضبط خاطرات مردم عادی در منطقه قبل از استقلال و در طول جنگ جهانی دوم ثبت خواهد شد.

مقامات بایگانی به خوبی دریافته اند که از آنجا که تاریخ طولانی استقلال این کشور بسیار کوتاهتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است ، استفاده از تاج فعلی فرصتی برای گردآوری یک رفتار خوب برای پر کردن است. تاریخ و تجربه مردم

* ارسال شده در کانال تلگرام نویسنده. ۲۶ فروردین ۱۳۹۹