عمومی

آخرین حلقه حکمای مکتب فلسفی تهران

رحلت عالم ربانی و حکیم آیت الله سید رضی شیرازی (ره) موجب تاثر و تأثر مردم علاقه مند به حکمت و اندیشه و آن مرحوم بویژه در جامعه علمی کشور شده است.

مرحوم سعید آخرین عضو مدرسه کلام و فلسفه و فقه تهران بود و اینها بی بدیل هستند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اینجانب در این فقیه و فیلسوف اخلاقی، اندوه و اندوه خود را به معبد، سمینارها و بازماندگان آن حضرت ابراز می دارم.

* رئیس انجمن فرهنگی و افتخاری