اقتصادی

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی تقاضای تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی در دستور

گزارش کمیسیون اقتصادی و معدنی و گزارش کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری بانک های خصوصی امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) پس از بسته شدن جلسه بررسی لایحه بودجه به رهبری محمد بیکر خلیفاف آغاز شد.

ادامه پیش نویس ممیزی شوراهای حل اختلاف دوجانبه ، بررسی طرح اضطراری اصلاح ماده اضافی ماده 13 قانون 13.06.1397 در مورد استخدام معلمان و معلمان جنبش خواندن در وزارت آموزش و پرورش. لین قانون صدور چک مصوب 1976 و اصلاحات بعدی و برنامه های آن برای چشم پوشی از تولید و مسکن در دستور کار مجلس است.

کار مجلس در زمینه تهیه مواد (1) و (7) سیاست کلی ، یکی دیگر از وظایف پارلمانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده (44) ماده 44 و اصلاحات بعدی ، قوانین و تصمیمات نادرست در زمینه ورزش است. این یک مسئله است.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن ایران در مورد عملکرد شرکت دخانیات ، گزارش کمیسیون بانک های اقتصادی در مورد عملکرد بانک های خصوصی ، گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نحوه اجرای مقررات در حوزه بانک ها ، توزیع منابع دام و گزارش کمیسیون اقتصادی آنها کار مجلس هستند.

انتهای پیام