حوادث

بلایای طبیعی، تقدیر طبیعت یا بهای تخریب محیط زیست؟


در طول تاریخ ، بشر با بلایای طبیعی دست و پنجه نرم کرده است. یک نکته مهم در قرن 21: اقدامات ضد محیطی بشر مانند سیل چقدر می تواند مثر باشد؟ وقتی سیاست های زیست محیطی کشورها بر یکدیگر تأثیر می گذارد ، سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش بلایای 2021 (21 اکتبر) ، بر ضرورت همکاری بین المللی برای کاهش خطر وقوع بلایا در کشورهای در حال توسعه تأکید می شود. در این میان این س arال مطرح می شود که بلایای طبیعی ایران تا چه حد اجتناب ناپذیر هستند و چقدر هزینه برای آسیب رساندن به محیط زیست خواهیم پرداخت.