علمی و پزشکی

به صدا درآمدن زنگ خطر سرطان در ایران


رئیس انستیتوی تحقیقات سرطان جهاد موت دانشگاه (مرکز تحقیقات سرطان پستان) گفت: “اولین و مهمترین راه پیشگیری از بیماری بهبود سبک زندگی در افراد با آموزش صحیح است.” در این راستا ، بخشی از کار آموزش در رسانه ها است. نقش رسانه ها افزایش دانش ، نگرش و عملکرد مردم در مناطقی است که مورد نیاز است. برای اینکه بتوانیم در کشور حرکت و موج ایجاد کنیم ، نیاز به رسانه های ویژه در مورد برخی از موضوعات مهم با نگاهی کامل و دقیق به موضوع داریم.