اقتصادی

مالزی، ترکیه، اندونزی و ایران؛ کدامیک بیشترین بیکار را دارند؟

براساس گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران ، نرخ بیکاری ایران با سه کشور مالزی ، ترکیه و اندونزی مقایسه شده است.

طبق آمار ، طبق اعلام سازمان بین المللی کار (ILO) ، میزان اشتغال ایران 38 درصد منطقه تخمین زده شده است. آسیا

این رقم در ترکیه 43 درصد ، مالزی 62 درصد و اندونزی 64 درصد تخمین زده شده است.

نسبت جمعیت فعال به امید به زندگی در ایران در مقایسه با سایر کشورها نسبتاً ناچیز است. این حدود 44 درصد از اطلاعات اقتصادی ایران و حدود 68 درصد از اندونزی است. در مالزی نزدیک به 70 درصد و در ترکیه بیش از 50 درصد است.

سهم اقتصادی مردان ایران بیش از 70 درصد است که نزدیک به ترکیه است ، اما هنوز هم بسیار بیشتر از اندونزی است که بیش از 82 درصد است.

در ایران اما اوضاع در ایران بدتر است. مشارکت زنان در اقتصاد ایران تنها 5/17 درصد است که بیش از 53 درصد اندونزی و 55 درصد مالزی فاصله دارد. مشارکت زنان ترکیه در اقتصاد بیش از 35 درصد تخمین زده شده است.

در گروه سنی 15 تا 24 سال ، وضعیت ایران چندان پایدار نیست. به طور کلی ، ایران 27 درصد ، اندونزی بیش از 47 درصد ، ترکیه و مالزی بیش از 40 درصد بوده است.

ایران 42٪ مردان جوان 15 تا 24 ساله ، بیش از 55 درصد در ترکیه و اندونزی و بیش از 50 درصد در مالزی سهم دارد. مشارکت ایران در گروه جوانان تنها 12 درصد است در حالی که اندونزی 38 درصد ، مالزی 35 و ترکیه 30 درصد است.

انتهای پیام