علمی و پزشکی

پذیرش مجازی بیماران در بیمارستان توانبخشی «رفیده»

فرصت واقعی رافیده برای پذیرش بیماران در بیمارستان توانبخشی با ایجاد صفحات “مراجعه به پزشک متخصص” و “مراجعه به بیمار” در وب سایت بیمارستان فراهم می شود.

با توجه به ESA با توجه به صفحات “ارجاع متخصص” و “ارجاع بیمار” در بخش سیستم ارجاع بیمار در وب سایت بیمارستان رفید ، بیماران می توانند به درستی پذیرش شوند.

براساس این گزارش ، فرم مربوطه در واحد ارجاع پزشک متخصص توسط پزشک متخصص پر شده و به بیمارستان ارسال می شود ، جایی که بیمار بر اساس مشکل موجود در بخش مربوطه بستری می شود.

در اتاق ارجاع بیمار ، فرم توسط خود بیمار پر شده و به بیمارستان ارسال می شود و سپس به بخش مربوطه ارسال می شود ، در آنجا بیمارستان با فرد تماس می گیرد و بیمار روی برگه را تحویل گرفته ، مورد معاینه قرار می دهد و در آخر مسائل مربوط به پذیرش و پذیرش را انجام می دهد.

متخصصانی که مایل به ارجاع بیمار هستند و همچنین بیمارانی که مایل به بستری شدن در این بیمارستان هستند می توانند با تکمیل فرم مناسب با مراجعه به سیستم ارجاع بیمار در وب سایت اصلی بیمارستان از فرصت دریافت فرم مجازی استفاده کنند

شایان ذکر است که رافیده یک بیمارستان توانبخشی است ، زیرا تنها بیمارستان دانشگاهی کشور در زمینه توانبخشی ، یکی از مراکز درمانی تحت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است که تجهیزات پیشرفته را ارائه می دهد. خدمات توانبخشی سرپایی گروهی از بیمارانی است که برای هر بیمار در بیمارستان تحت مراقبت های پزشکی و جراحی قرار گرفته اند.

این بیمارستان همچنین دارای بخش بستری بیمارستانی است که پس از معالجه افراد معلول و مشکلات قلبی ، خدمات توانبخشی شریانی و قلبی عروقی وریدی را ارائه می دهد. ، قلب و ریه ها قادر به استفاده از خدمات توان بخشی ویژه ای هستند که توسط این تیم متخصص بیمارستان ارائه می شود.

پایان پابام