اجتماعی

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

مديركل بدوت و بدوجة شهرداري تهران از از عزمة بدودة و بدوت استفادة سال 1402 22گانه شهر تهران خبر داد.

بر اساس گزارش ما، امیر شهرابی با علیہ کابر با با کے ہے کے ہے کے بہے ہے ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ 10 The meetings of other regions will be held in the same order according to the schedule determined by the administration of the whole program and بودجه شهر تهران با حضور نمایندگان هماهنگی امور منطقه ای، فنی و عمرانی.

مدیر برنامه و بودجه شهر تهران افزود: امسال بودجه بر اساس لایحه برنامه چهارم شهر تهران در حال تهیه است که توسعه منطقه مستمر و مقرون به صرفه، توزیع عادلانه، و از نظر کاربری مناطق و مالکیت غیر مستمر املاک و همچنین ارائه خدمات در مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آنها با مناطق کم برخوردار.

به گفته وی، در روند رسیدگی به بودجه پیشنهادی مناطق 1402، رویکردهای شهردار تهران از جمله نوسازی شهر در جاده حمل و نقل و حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده- محوری، مسجد محوری و همچنین اولویت های پروژه شهر ششم تهران در اولویت قرار گرفته است.

شهرابی با اشاره به برنامه ریزی بودجه سال 1402 ادامه داد: قبل از ورود به فرآیند بودجه ریزی سال 1402 طی جلسات متعددی در ماه های اخیر ضمن اصلاح ردیف های اعتباری، هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی برخی ردیف های بودجه مکرر و مشابه ادغام شده اند.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف های اعتباری در بودجه سال 1402 خبر داد که منجر به افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی می شود.

بر اساس گزارش سایت شهرستان، وی با اشاره به اینکه باید با شهرداران مناطق برای تهیه بودجه پیشنهادی سال آینده هم فکری و همفکری کرد، گفت: سعی کرده ایم در انجام پروژه های مورد نیاز به مناطق کمک کنیم. محله و شهروندان، ضمن در نظر گرفتن نیازهای هر منطقه

انتهای پیام