بین الملل

ابوطالبی: بازگشت به دوقطبی جنگ سرد در حال شکل‌گیری است

به گزارش سرخط نیوز، مشاور سیاسی روحانی نوشت:

اا امضای درخواست عضویت ناتو توسط لنلاندوسوئد، صورت‌بندی ازبازگشت به دوقطبی جنگ سرددرحال شکل‌گیری است. تحولی، د در دیدار رهبران آنها با ریاست جمهوری آمریکا و «زور از یک عرصه به عرصه تازه»، «ترتاریخیِ سیاستهای این دوکشور» ا.

در مقابل، روسیه هم درقبالِ محاصره‌ای کاملِ کشتی‌های خود در دریای بالتیک و بازماندن صرفِ یک شاهراه نیمه محصور در دریای ژاپن می‌شود و می‌خواهد دو نقطه‌ی استراتژیکِ کالینینگراد و ولادیوستوک داشته باشد، با استقرار تسلیحات هسته‌ای کوتاه درکالین‌گراد، «عمق تازه‌ای» به این تحول ویژه می‌پردازد. داد.

امّا صورت بندیِ تازه صرفاً به این اقدام نخواهد شد ؛د ؛ دولکه دو سازمان “امان امنیت جمعی CSTO” و “یانگهای SCO” ِمونِ دنقی «SCTO و SCO»، احتمالاً با نام وآرمِ جدید

اقدامی که جهان را به سرعت به دوبخش شرق و رغ بم کرده و دیوار برلین تازه ای را برخواهد افراشت. در رابطه با این بحران خطرناک و پیوستن به «جنگ سردقرن بیست ویکم»، که با حمله روسیه به شکلی تازه به خود گرفته است هشیاری را باید به خرج داده باشد، این دو سازمان بویژه چین و هند دارند. ، بخصص ص زازمان بیخاصیتِ شانگهای (SCO) آنها باید به یاد داشته باشند که «دیواربرلین و دیوارچین» به تاریخ پیوسته است.

۳۱۱۳۱۱