علمی و پزشکی

احساس خستگی می‌کنید؟ بخوانید


بدنمان بدون علی ترید للتش بشویم قاق تر شده است. بیایید زمان کافی برای خسته شدن داشته باشیم. شاید این اتفاقات به این معنی باشد که ما به بدن خود توجه نکرده ایم. خیر که فکر کنم می‌بینیم مدت‌هاست هت کھہے سادہای در خانه نیستم ایا انقدرہ۔ به وادہمان. شاید خیلی عجیب نباشد. مراقبت های فیزیکی که برای هر بدنی لازم است را فراموش کرده ایم و در نتیجه سالم نیستیم.