عمومی

از هر چه شبیه شما است بیزاریم

انها می کرید می جدا می کریتیم انها بیون و کروات می زدیم انها اهل نام و روزه و هیئت نوبدند ما بودیم و ازردید دستیم و حمدیم دین داری مان را تو حلک می کیدیم دیگران! انها شاه دوست بودیم با امام دوست بدومی… انها شرافی بودم با ساد زیست بدومی انها از روحانیون بدومی با روحانیت ماوس وحم پیاله بودیم انها با روحانیت با وحم بیاله بودیم آنها با روحین بودم باسد بدومی…. بودیم. انها شمال شهر زیدنگ می کردم بدیم ما شمال شهر بودیم و کیلنته مرزهاشین شفاف بود.

اما با گذشت زمان، از گذشته خود پشیمان نشدیم، بلکه از گذشته آموختیم که ظاهر و ظاهر خود را به عنوان شرک کنار گذاشتیم، بگذار. او ما را در گذشته رها کرد و ما اینجا ماندیم… انقدر از برقه مسجدی ها و حزب اللهی ها و نامز خوان ها و هایتی ها و زاهر الصلاح ها; بدی و زشتی و ریا و اختلاس و کوشتی و تحجر دیدیم که با کی به او بیزار و بیزار . با علی بازی های پید و کاکتور پیشت داکری شکک همید. انها بالانشین و بنز سور شدود و ما هما بودیم که بودی و کار هم بود که کے بود. اما برای اینکه در خط مقدم سعادت و صفا و صداقت و اخلاص و خدا و قرآن و رستگاری قرار بگیریم، دوباره مرزبندی کنیم.

تشهی فحمدیم علی که خون دلها از خورج و ناکتین و مرقین خورد … از حافظین و قریان قریان و متشرین مجیز گوی قدردن ک در بزینگاه را کربه الی سر بریدن. מגר מי שוד נאמ אלי רא אורד و פארד אסטבדאד ראי و קודעמגי בוד؟ מגר מי שודהל כראן و נעמן و דין בוד ו בה פרטון אנגדוז אז ראראםאם؟ و هزار مجر می شود دیگر .. اما هر چه بیشتر پرسیدیم کمتر جواب دادیم و هر چه دیدیم بیشتر دیدیم… را می بینم. Aram Aram tyrant got the new shape … با عزیری فریبنده و بتنی بلید و فریبنده و صلابو و آرم شروت و کھرت و کلک کرم ساکتین هر کاند سرتاپا فسد تمل شدن و هتی قدر دیدند .

اگر این گروه از خشونت علیه مردم دفاع می کنند و به نظر مردم احترام نمی گذارند و مردم را تحقیر می کنند، هر کاری می کنند، حتی عبادت می کنند، اما ما از آن بیزار نیستیم و سعی می کنیم شکل، سبک و سبک زندگی متفاوتی داشته باشیم. کی کی کی ک نه مانند ظالمان قدیم و نه مانند ظالمان نوین باید جهان نو ساخت…

6565