عمومی

اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی

شکی نیست که امنیت حرف اول را می زند و باید به نیروی اداری هر کشوری احترام و احترام گذاشت خوب که اقبلی دائد اکر کتایی روک داده که تا حرمت بریست شود شود که گرمت حرمت بریک شود کی که آکلی کہ کے کہ کہ چنین اقدامی نه تنها از شأن نیروی اداری کاسته، بلکه بر احترام زیر دستان آن افزوده است.

اما این طور نیست که بسیاری از سازمان ها موظف به رعایت حیا و حجاب باشند، زیرا وزارت جوانان و دولت بدون توجه به وظایف سایر نهادها یک طرفه عمل می کنند.

فوت خانوم محسا اميني درد بود بد عمر فوت امر از درد عنده و به ها جونه عزيز نيروي دريايي از اميني و ساه و بسيج ايست اورد اورس. خون به ناحق جدید بری همه غران مدون امدا ام محمول است از آنقدها است. مشکل اینه که خانم مهسا امینی ضربه نخورده و نتیجه مشخص میشه. اما یک کیں تندی کے کے کے روحی و شده به هم صور نگرفته و اف کر کے به کود، کود از کاری و رشدی مشکلی ندارد؟

شاید بتوان گفت که برای این آشوب برای خانم مهسا امینی احترامی قائل نیست.

سرکشمه به بیل کو پر شد نشاید بشدن به پیل

מא דר אמור דיר עציקיר מיגירים. شکی نیست که دشمن خارجی منتظر فرصت است و اقدامی نمی کند، اما باید هوشیار بود و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده جدی برخورد کرد و بر قضاوت خود مردم اصرار داشت.

در این میان، بسیاری از آنها از موقعیت خود بد استفاده می کنند و گاهی اوقات بدون اینکه بخواهند آتش بزنند یا تسویه حساب شخصی و گروهی کنند، دعوا می کنند در حالی که می دانند نتیجه به نفع کسی تمام می شود. اگر همه رسانه های بیگانه نفرت خود را نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند و برای ایجاد آشوب در کشور دندان تیز کنند، اظهار نظر چه سودی دارد؟

چه کسانی دعواهای خانوادگی خود را به سر شهر آوردند و به دیگران اجازه دخالت دادند و کدام کشور به جز کودتا، اختلافات داخلی خود را با کمک سایر قوا پیش آورد؟ اگر کمبودی وجود دارد باید در داخل و با کمک آن را برطرف کرد. איא דר מויטי אמן מציון סקון גיפת יא דר מויטים בוחש אלוד ו אגשטה עודה עודה

آیا داستان آن دو زن را شنیده ای که بر سر فرزندان خود با هم مجادله کردند و نزد علی علیه السلام برای قضاوت بیرون رفتند و مدت کوتاهی نیامدند؟ حزرت به ناخر گفت خوب بیکرا را دو نیمون تا هر یک سهم را ببرا برا به אנקע מאדר אפיקיה בוד גיפת מן אז הקוד

ینك اقر مام وطر را تكه كاند كه كسی بز دوسهمان را اران را خشف كند؟ اگر در میان معترضان و نه اغتشاشگران، میهن پرستی وجود دارد و آنها به کشور خود عشق می ورزند، به خوبی می دانند که نباید کاری را انجام دهند که باعث خوشحالی دشمن می شود و کسانی که جزء نخبگان هستند باید بگویند: «اگر ما یک اعتراض را خودمان حل می کنیم و نمی گذاریم دشمن این کار را بکند.» یاری دهد که کود وال بلهم است.

دو کیز تیره عقل است لب فروبستن به وکت کیلین و به وکت کاموسی گفت

6565