عمومی

برای رسیدن به موفقیت، مسیر خودت را پیدا کن!

هیچ دو زندگی شبیه هم نیستند و برای رسیدن به اهدافمان باید راه حلی مختص خودمان پیدا کنیم.

روزنامه به روگر سرخط نیوز مربای مربا وی نوشت: پرندگان از زمان آفرینش همیشه می خواستند به آسمان پرواز کنند و احساس تعلیق و پرواز بر فراز ابرها را تجربه کنند. به همی دعیل هم بود که برها برها برها برها برای بالها رفت بالای استفاده تا رفت به هم بلا بالها بالها رفت بلا بالی استفاده کرد.

این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه مرد متوجه شد که مانند پرندگان قدرت پرواز دارد، اما مغز پرواز ندارد، اما ذهن و قدرت ذهن دارد. اینگونه بود که برادران توانستند برای اولین بار یک هواپیما بسازند و رویای پرواز خود را محقق کنند. تجربه پرواز انسان و استفاده از ذهن و خلاقیت برای این پرواز موضوعی است که بارها در زندگی ما پیش می آید.

هیچ دو زندگی شبیه هم نیستند و برای رسیدن به اهدافمان باید راه حلی مختص خودمان پیدا کنیم. در این مسیر گاهی ممکن است در پروژه پرواز با بال هایی که انسان از چوب یا پرنده برای خود می سازد شکست بخوریم، می تواند به موفقیت ختم شود، مسیری مربوط به خودمان را پیدا می کنیم.

انتهای پیام