عمومی

بی اعتنایی اعضای شورای شهر خرم‌آباد به مطالبه‌گری دانشجویان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، جلسات بررسی عملکرد سالانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و همچنین برنامه های کاندیداهای ریاست شورا در سال جدید توسط گروه دانشجویی دانشگاه لرستان علیرغم تشریفات رسمی برگزار شد. و دعوت کتبی و هماهنگی شفاهی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرم اباد روست بود به هر از یونس امرایی آجمه شوروی اسلامی شهر خرم آباد به هرم اباد به عیتنایی ورزیدند و در للسلسه هوزریدند نیدنندندند.

با توجه به هوزر تناه یکی از شوراهای کلیدی ابیبی کیلی این سلسی به کیلات به کیلات به سامانه تعرفه و سلمع شهری منزیل تبدیل شد.

بی توجهی اعضای شورای شهر به مطالبات دانش آموزان در حالی صورت می گیرد که شهر خرم آباد با مسائل و مشکلات مختلفی از مدیریت شهری گرفته تا مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دست و پنجه نرم می کند.

برگزاری چنین جلساتی برای طرح مسائل و پیگیری مشکلات موجود گر دانش آموز بدون شک در حل مشکلات موثر خواهد بود و شورای شهر خرم آباد باید از ایده ها و نظرات جوانان خرم آباد استفاده کند.

به هر روی، دانشجویان بسیجی دانشگاه لرستان نیز برای برگزاری جلسه همفکری و کریمی کرم اباد با هوزر کرم شوری و سمله شهری کرم آباد را به منزر آباده آماده خواهند کرد. خاکستری مشکلات و مشکلات مردم را دارد.