علمی و پزشکی

تزریق بیش از ۲۵۳ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته 

. . .. .

به گزارش سرخط نیوز بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر ۶۳ میلیون و ۴۶۶ رار و ۳۲۲ نفر دُز اول، ی میلیون و ۷۲ رار و ف ر د ُز دوم و ل

. . . .

چمچنین در شبانه روز گذشته ۲۵۳ هزار و د ُز واکسن در کشور تزریق شده است.

انتهای پیام