اقتصادی

تعرفه حق بیمه شخص ثالث اعلام شد

. . . . .

به گزارش سرخط نیوز، طبق اعلام بیمه مرکزی در اجرای ماده (3) «آیین نامه تعیین سقف حقبیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن – تصویب هیئت محترم وزیران در سال 1396» موضوع ماده (18) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به . . . . . ا. ایران درباره عملکرد رشته بیمه شخص ثالث طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاست های دولت محترم در کنترل تورم، اتخاذ ر. ا. ایران تعرفه حق‌بی ۱۴ رشته این ۱۴ را به نحوی تنظیم و تعیین می‌کند که مبلغ ریالی حق‌بیمه سال ۰۱ نسبت به سال ۰۰ معادل ۴ واحد.

. . . . .

در این ابلاغیه و در اجرای این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلف موارد زیر را رعایت نمی‌کنند:

1- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1401 از سوی قوه قضائیه که متضمن 25 درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است، کلیه بیمه های موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از تاریخ انتشار این بخشنامه و پس از آن است، می باشد. . . . . . شرکتهای بیمه و آنها مکلفند جدولی را در معرض دید قرار دهندگان قرار دهند.

2- نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه کردن نرخ حقبیمه مربوط به بیمه ثانث بر اساس قانون مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون فوق الذکر وفقال تصویب نامه شماره 65485 / ت 5529 ه مورخ 1398.05.27 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه آن و با قانون بخشنامه. شماره ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲۶ بیمه مرکزی است.

3- در اجرای ماده (3) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال 1395» و آیین نامه اجرایی آن – تصویب هیئت وزیران، شرکت های بیمه مکلفند بیمه نامه های رانندگی راننده ها که تاریخ شروع پوشش. آنها از تاریخ صدور این بخشنامه و پس از آن می باشد، با مبلغ کمتر از 6 میلیارد ریال و با نرخ گذاری ها و ضوابط در آیین نامه منازع خارج شده و در صورت استفاده از بیمه گذاران، وجوه پرداختی بیمه نامه های حوادث صادره را با حقبیمه مربوط به افزایش دهنده.

4- طبق قانون بیمه شخص، اخذ الحاقیه برای بیمه نامه هایی که تاریخ استفاده از پوشش آنها قبل از 1401.01.01 بوده است، منتفی بوده و در آن دسته از بیمه نامه های شخصی ثالثی که شروع پوشش آنها از تاریخ 1401.01 بوده است. 01.01.08 لغایت 1401.01.08 بوده و با یک سال قبل صادر شده است، از آنجایی که طبق قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، بیمه بدنی شخص ثالث در زمان صدور باید به میزان دیه ماههای حرام باشد، شرکت بیمه مکلفند به نحو مقتضی به این قبیله است. بیمه‌گذاران اطلاع‌رسانی نند تا نسبت به

همچنین در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران‌های مالی به‌عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی را داشته باشند، بیمه مکلفند با اخذ حقبیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش مالیات‌های مالی ثالث اقدام کنند.

کدول کامل حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱

تعرفه حق بیمه شخص ثالث اعلام شد