عمومی

تنها فرزند ناصرالدین‌شاه که انقلاب اسلامی را دید

خدیجه ناصری قاجار س لا قبل از ترور و قتل پدر خود – ناصرالدین‌شاه –

به گزارش سرخط نیوز، یر ایران نوشته: «شاید دربارۀ هیچ‌یک از پادشاهان ایران به اندازۀ ناصرالدین‌شاه قاجار متعدد و متنوع گفته‌شده و نوشته نشده است و دربارۀ آخرین پادشاه ایران هم به اعتبار کتاب‌های معتبر منتشر می‌شود که این گزارش می‌تواند قطعی‌تر باشد که هیچ‌یک از پادشاهان ایران به اندازه ناصرالدین‌شاه دارای قابلیت‌هایی هستند. روایتگری با قصه‌های گونه‌گون ندارد و یکی از تعداد زیادی همسر (شامل چهار زن عقدی و صیغه‌ای‌ها) است.

کهمین ه نوز دربارۀ او فیلم و رسال ساخته می شود و اخبار و اطلاعات مختلف در مورد موضوع یا مد افکار عمومی است که گواه این مدعا است.

ز آخو آخرین پادشاه کلاسیک است چون تفکیک اوا و قانون‌گذاری به مفهوم مفهوم پس از آن صورت پذیرفت کهرا که از مظاهر دنیای مدرن در دوران او و چیزهایی به دست شخص او وارد ایران شد.

اینها هم باعث ایجاد حکم قتل صدراعظم توسعه‌گرای خود باشی و هم خود قربانی ترور شوی و شاه شهید لقب بگیری تنها در ناصرالدین‌شاه قابل جمع‌آوری است و ویژگی‌های دیگر و سرآمد همۀ آنها ذوق ادبی و هنری است.

با این نگاه جالب است بدانیم یکی از فرزندان او نه تنها انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را دید که شش سال پس از سقوط سلطنت در ایران هم زندگی کرد و همین ناصرالدینشاه را به دوران ما آورده است!

کانال «ممالک محروسه ایران» که به صورت تخصصی به بررسی وقایع دورۀ قاجار می‌پردازد این خبر را منتشر کرد و محقق دورۀ قاجار – دکتر رضا کسروی – که در یادداشتی به سریال «جیران» در عصر ایران به نقدها و انطباق‌های تاریخی او اشاره کرد. نیز بر آن صحه گذاشته است. پیش از این دو و با تفصیل دربارۀ ۱۶ دختر ناصرالدین شاه در کتاب «دختران ناصرالدین شاه» به قلم و تحقیق خانم فاطمه قاضیها دیده شد اما این دقت است که تاریخ درگذشت او شش سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ شاید تازه باشد.

اما ماجرا؟؟

در بهشت ​​زهرای تهران، قطعه ۱۸، ردیف ۱۶ شماره ۲۵ زنی مدفون است که هشتم اردیبهشت ۱۳۶۳ خورشیدی چشم از جهان بسته است.

او در سامان سازمان اینگونه معرفی شده است:

نام: یجهدیجه

نام خانوادگی: ناصری قاجار (امیر اصلی)

نام پدر: شاهنشاه شهید

روی سنگ قبر هم چنین:

«آرامگاه شادروان بانو خدیجه ناصری قاجار (امیر اصلی)، فرزند ناصرالدین تولد ۱۲۶۹، توت ۱۳۶۳.۲.۸»

ز مرگت سرد و خاموش است خانه

ییایی ای چراغ آشیانه

(عنوان امیراصلانی در کمانک به طاطر نام همسر خود: غلامحسین امیراصلانی ملقب به احتشام الملک. حاصل این ازدواج شش فرزند ه.

بدین ترتیب می‌شود هنگام ترور پدر (ناصرالدین‌شاه قاجار)

کانال ممالک محروسه و کتاب و سایر منابع تاریخی از او به عنوان «خدیجه خانم عزّ‌السلطنه» و سی و چهارمین فرزند از ۳۷ فرزند ناصرالدین‌شاه قاجار نام برده شده که طبعا در زمان شش پادشاه زیسته است: پدرش ناصرالدین شاه، برادرش مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، اشمد شاه و بعد از سلسله قاجار هم رضا شاه و نهایتاً محمدرضا شاه.

یکی از تاریخ بیگانگی ایرانیان با تاریخ و تاریخ معاصر ذکر وقایع به سه تاریخ متفاوت هجری قمری، هجری شمسی و میلاد است و در دو سال آخر پهلوی دوم تاریخ شاهنشاهی هم اضافه می شود آن لحظه که یک تاریخ و مشخص است خورشیدی (در واقع). خری خورشیدی) محاسبه را آسان می کند. . . . .

اگر امکانات ارتباطاتی مثل امروز بود چه خاطراتی که برای گفتن داشت و چه‌بسا آقای نن فتحی این سریال نقشی برای او در نظر می‌گرم. کهرا که شش سال قبل از ترور پدر به دنیا آمد. چر چند که نام سریال ، جیران است و او للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسلطنه . مگر آن که کارگردان بخواهد شاه پس از مرگ جیران را نیز در سال‌های روایت کند. صحاصه که پس از ترور را به ر ور او رساند و همانجا چشم از جهان بست و اگر قرار بر اینها باشد که کاکه را یتا می‌تو

س لا قبل از ترور و لل پدر خود – ناصرالدین‌شاه – به دنیا آمد، در دوران

انتهای پیام