عمومی

تیم‌ملی به انگلیس نباخت! – سرخط نیوز

من پیغمبر نیستم اما در جام جهانی گذشته نوشتم وای به حال مردمی که جز فوتبال شادی ندارند و فوتبال تنها عامل وحدت ملی و ملی است. و ديروز ين تناه عالم هم فروريخت. در مقابل چشمانم به افرادی که در وطن من هستند و مانند خواهران و برادرانم هستند اعتقادی ندارم. باد از هر جلی که تیم ملی دوزوگ می کرد به ها می پیرند و بی هیک فریدند شادی شان را توی شورت ما فریاد می زدند. وقتی مغزش می ترکد و خون به پیراهن شماره یک می زند، مثل خنده است، او بزرگترین فوتبالیست های جهان را شکست داد و تمام هیجان و غرور را برای او به ارمغان آورد. این حجم از نفرت و نفرت غیر قابل باور بود. آیا امکان دارد؟ اما شده بود و انگلیس ها هم خوب ندمند این تیم از پیشته را نهمد را. آره.

بچه ها مسابقه را باخته بودند. . باختیم که بادمجان دورقاب خین های آگاگریسی بھهای تیم ملی را بردند کیمت یشان. که بشود که پیشاپیش یشان بشود شریک بھها های تیم ملی و نتیجه تمام تلاش و تلاش تا پایان روز نوشته شده است. که اغر آن کوک شود بست از آن اوکافن محیر العقول اگاگ ریس جومهور مصلوران فرزانه خود را رجه ها برای داد و قدرها بریتها بریتها. نمی شود، اما حتماً مثل آن بنده خدایی که با یک فنجان آب کنار رودخانه نشسته بود و فکر می کرد تدارک بزرگی خواهد دید. و هلا شده است منتهی إلی این که شور دعا غم شده است و از قضاوت سرکنگبین سفرا فوزوده est.

به همین دلیل آنقدر بد است که حتی یک درصد هم ممکن نیست. بلافاصله تصاویر آن دیدار عرفانی و معنوی را پخش کردند تا مردم پیشاپیش بدانند که اگر معجزه ای اتفاق بیفتد و در نمایش 90 دقیقه ای 90 میلیون ایرانی از سیاست های مردم فهیم و خلاق خوشحال شوند. بهائیان برای اولین بار در سال 96 در آب و خاک پنهان شدند.

دور زدن! نستهر شكل ها هما و بخت از تيم ملي بركسن همان. تیمی که کے بود نص بیاورد بیاورد را بیاورد نفس Portugal و España هلا شد تیم ملی انگلیس بود. تیمی که تیمی که در شوب هم فکر نیم کرد به تیمی که در کم به کم بود بود شیش تا بزند. اگر مردم ایثارگر آن تصاویر را پخش نمی کردند و بچه های تیم ملی تحت تاثیر گروهی خشمگین پناهنده نمی رفتند، انتقام تمام ناکامی ها و ناراحتی هایشان را از او می گرفتند. حرف صادقانه این است که: تیم ملی فوتبل ایران به تیم ملی انگلیس نباکت به ریس شومور بکت بکت!

251251