اقتصادی

حذف تعرفه صادراتی سه محصول کشاورزی / بازار بر مبنای عرضه و تقاضا باشد

نایب رئیس انجمن ملی محصولات کشاورزی می گوید: کنترل بازارهای داخلی و خارجی کار خوبی نیست و باید اجازه دهند بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش برود.

صدرالدین نیاورانی در گفت و گو با سرخط نیوز با تاکید بر اینکه با تعرفه محصولات صادراتی کشاورزی موافق نیستیم، گفت: تعرفه ها باید 100 درصد حذف شود و بازار توسط سایر گروه ها کنترل شود. بازارهای داخلی و خارجی باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و متناسب با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد.

وی ادامه داد: تعرفه بازوی جالبی نیست و هیچ یک از کشورهای پیشرفته دنیا یا کشورهای اروپایی از تعرفه گذاری برای کنترل بازار خود استفاده نمی کنند.

نایب رئیس انجمن ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه آیا امکان افزایش قیمت این محصولات با حذف تعرفه صادراتی وجود دارد یا خیر، گفت: این اتفاق نمی افتد زیرا قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی به بالاترین قیمت است. کیلویی 11 هزار و 500.» 12 هزار تومان است و در کراچی کیلویی 10 هزار تومان است. وقتی قیمت داخلی بالاتر باشد، هیچکس به سمت صادرات حرکت نمی کند.

به بازار را به حال خود راشت به ترافت می راست.

وی در پیاین گفت: مسوبه مجلس بر باسینی کنونی است. در کونون کروی شده بر روی روی کروی بروی بروی کروی بروی کروی بروی کروی بروی کروی بروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی کروی. در حال الحدر هم براس قنون اگر می خواهند برای سبزی و سبزی تعرفه وضع کنند باید شش ماه زودتر اعلام شود تا کشاورزان نسبت به تولید یا عدم تولید اقدام کنند.

به رابوت سرخط نیوز کبر داد کابر داد کابر کابری کامیزی مجلس از دلمت تعرفه استراد سه تلوک کرکی کے کے کے کے کے و زیبتریک.

انتهای پیام