عمومی

روان‌شناسی عوام‌الناس در نهج‌البلاغه – سرخط نیوز

در مدینه فاضله فارابی یا مدبه منسقول عبید زاکانی به به به و خربنده هی بکشند به به به و خربنده هی بکشند. خلیفت به امام علی (ع) نیمی داد و به همی لله و به همی لله به علی به علی به خلیفت نریسد کاناری استهو درد و شکیبایی پیشه کرد. “من تو را ندیدم و کمکت نکردم.” دريغ امدم كه انان دست به ياريم غشايند، مبادا كه به كام مرگ درايند. نچار خار غم در دیهده سکبته، نفس در سین و قلو سکته، ایز حق خود ایسخیدیم او نوشیدیم شربت تلخ شیکیبایی»

امام علی (ع) وقتی به قدرت رسید، مردم را بدون اخلاق و هماهنگی با جماعت ندا داد. جمعة بدوي كه روزجري در جاهليت و زيندجة ساده بري بقا مي فكر مي كردند بو غنايم و اماكات بدون بدون بدوي بدوي كه روزجري در جاهليت و زيدنده ساده بري بھا. امام علی (ع) به آنان یادآور شد که برای جنگ و دفاع از شهر آماده شوند و مردم را تنها گذاشت. «من شبان و روزان، آشکارا و نهان شما را به رزم در روان تير خواندنم و کادم: ب انان بستيزيد، پيش از انک بر شما املک و بزنند. به خدا سوگند با مردمی در استانی خانه شان نکوشیدند، جز که جامه خواری بر اینان کوکیدند. کید ام به خانه های مسلماند و کهین کے در پانه اسلمند به می در می کند هلی که آن ستمدیدگان براب آن مکھیکان، جز زاری و رحمت خوستن سلاهی ندند. بسته غارتگران پشتواره از مال مسلمان بسته; نمرد، نمرد، به شهر برگشت. اگر مسلمانی از غم چنین حادثه ای بمیرد، چه گناهی دارد؟

اخلاق نخبگان با عموم مردم متفاوت است. نخبگان و نخبگان جزو جامعه هستند و مراجعی هستند که بدون آنها جامعه به سمت جهل پیش می رود. قدرت توده ها زیاد است و اجر فونی برای آن ها در در در در مدینه ای جهله شکل. همه کشورها با نخبگان فکری، مالی و خلاق توسعه یافته اند و مردم عادی همیشه از رهبران فکری و سیاسی پیروی می کنند. حضرت علی (ع) بسیار کوشید تا مردمی را که به نزد خود آمده بودند از آداب و رسوم جهلی جدا کند و آنچه را که می پنداشتند نتیجه عصبیت قبیله می دانستند به آنها نشان دهد و لازم بود تفکر و زندگی آنها دگرگون شود. اما مردم به دنبال منفعت و منفعت عمومی جامعه نبودند و در نهج البلاغه نیز نقدهای زیادی به آنها وارد است. اگر تابستان شما را بخوانم، می گویم هوا سرد است، سرد می شود. اگر زمستان است، سرد است، سرد است، سرد است. شما که از غرما و سرما کنین می گریزید، با شمشیر اخته کا می ستیزید؟ ين نه مردان به روست مرد، ين كم خردان نازـرورد. ای کاش تو را ندیده بودم و نمی شناختم، از آشنایی با تو پشیمان شدم و از این دستاورد پشیمان شدم. خدا رحمت کند که دلم پر از خون است و دلم پر از خشم.

روانشناسی توده و عاوم در نهج البلاغه مشود است. مردم برای مدت کوتاهی اهداف و سود خود را دنبال می کنند و اگر نخبگانی برای هدایت آنها نباشند، شهر شکست خواهد خورد. امام علي (ع) نخبه اي تانها بود و ياران و اندك و در مدت كوتاك و در مدت كوتاك او نتوانست آنها را تغيير دهد. او هر چه سنت های قبیله ای و عصبیت جاهلی بر مردم حاکم بود و گروهی ظاهر اسلام را به سبکی آنارشیک را می خواستند و گروهی را از بد و بدعت به تشریف می بردند که بر اساس شخصیت رسیده بودند که هر دو بر خلاف مخالف بودند. مردم نیز در میان آنان سرگردان بودند و امام علی (ع) هر چه می کوشید نتوانست اوضاع را تغییر دهد. «ای رودومی که به تن به تن و حمید عرض المزیدها و در بلیکها حمید ازید، سکنان تیز، کنانک کنگ کاره را کاره را کاره و کرتانتان کنکد دیشنک را در شما به تمع انزاد. در بزم جوینده مرد ستیزید و در رزم پوینده راه غریز. אנקע אז אז שמא יארי בארע חואר אסט، و דל טימאר חוארטאנ אז אסאיש באנה. برای احمق بودن بهانه می آورید و به این دلیل که عهد دارید که فردا و فردا دیر می آیید. به خدا سوغند فریفته است که فریب شما را خرد و به نصیب است که تیریک بریزی از شماست».

6565