سید محمود دعایی؛ مدیری شایسته و بی چشمداشت

آن مرحوم با دارابودن نشان می دهد که در عرصه های اجتماعی و سیاسی از جمله فعالان حوزه فرهنگ و رسانه بود که با مدیریت شایسته و مدبرانه روزنامه ها خدمات فراوانی به اهل فرهنگ، هنر و علم کشور ارائه می دهد.
همکاری برادرانه و بی چشمداشت آن فقیدِ سعید با مجموعه انجمن و مفاخر فرهنگی در قالب انتشار مقالات ارائه شده از سوی انجمن آثار و گزارش های این نهاد فرهنگی، نشان از توجه و عنایت ایشان به پاسداشت و مفاخر فرهنگی ایران داشت.

اینجانب درگذشت این روحانی عالیقدر و رچه درخشان عرصه فرهنگی ایران را به جامعه ملت عزیز ایران، خانواده و یاران و همراهان آنر .داوند روح ایشان را با روح اجداد طاهرینشان قرین و محشور بفرماید. انشاءالله.

* رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

گادبود گروه نخبگان سرخط نیوز برای سید محمود دعایی

حد محمود دعایی  مدیری شایسته و بی چشمداشت

خروج از نسخه موبایل