حوادث

مأموران اجازه ورود به بیمارستان‌‏ها را دارند؟


آیدین مولازاده، وکیل دادگستری در این باره گفت: اگر نیروی انتظامی دستور قضایی داشته باشد، ورود آنها به بیمارستان قانونی است. اما دانستن نحوه رسیدن به آن مهم است، زیرا ممکن است مشکل بیمارانی که مشکلات قلبی، ریوی و … دارند تشدید شود. اگر قانون را کنار بگذاریم، ورود به بیمارستان اخلاقی نیست. البته من تحقیق کردم و متوجه شدم که ورود گارد ویژه به روشی که این افراد ادعا می کردند اتفاق نیفتاده است. اما در هر حال در قسمت پشتی سینا این اوکانز رها است»