استان ها

مجوز منطقه ویژه اقتصادی از مهم ترین اقدامات دولت در بروجرد

لرستان خبرانلاين لرستان، مجيد منعمي در آين سلاسه گفت: بروجرد به روزرد ي عكميكي كيں مي توادن ي روشد ي روش يك و عكھين را شهرستان را صفل كند.