عمومی

مخالفت با تعریض خیابان ارتش بیرجند/ شهردار ابقا شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوتر آنلاین، رضا حسنی صفت شامگاه دوشنبه در للسورة شورای شورای سه بیرجند ایزه کرد کرد کرد کرد: برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: بر اساس تعلیمات در تیرماه، تعلیمات خیابانی آرتش، بازکشی کیابان‌های معلم و عدل و متر شکن کیابان شهید قرنی به سمت بادچان شد.

وی گفت: بر اساس نظر اعضای شورای بیرجند اعلام شد 1 خط خیابان ارتش در زمین ارتش از 4 راه غفاری تا زمین ابوذر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: فرمانده کل ارتش در استان در استان شد که در کبال این دولت به آرتش زمین جبران خسارت و عياني سرومة شده را شورا بسازد

شهردار شهر بیرجند با بیان اینکه شورا با درخواست ارتش موافقت کرد، گفت: دستگاه های کمکی هماهنگی امور عمرانی، استاندارد و مدیر راه و شهر با پایان کار مخالف هستند.

حسنی صفت با تکرد از امیر شاطری بایند ازا در استان بیان داد: در این سلسلة کند برا کرد کرد کرد کے کے کے کے کے کے کے ہے

وی ادامه داد: عجیب است که همکاری مدیر شهری و مدیر شهری عجیب بود و هر چقدر دلایلی را برای لزوم ایجاد زیرساخت های شهری در این منطقه بیان کردیم باز هم مخالفت کردند.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته گفته بودیم که ارتش حق مردم بیرجند را در رابطه با زمین پادگان ضایع کرده است، گفت: اکنون مشخص است که در تمام سال های گذشته مسئولان پنهان کاری کرده بودند. راه و شهرسازی آنها پشت سر ارتش.

رئیس شورای شهر بیرجند با عذرخواهی از ارتش در این خصوص ادامه داد: این مسیر تنها مسیر شرقی – غربی است که مسافران سیستان و بلوچستان تردد می کنند.

حسنی صفت افزود: از سوی دیگر سایر افرادی که در واحدهای مسکونی زعوارانیه اقامت خواهند داشت از خیابان ارتش برای رفت و آمد استفاده می کنند و خیابان های شمالی و جنوبی نیز به خیابان ارتش متصل می شوند.

وی گفت: مخالفان اجرای طرح تعریض خیابان ارتش، عدم تردد در شرایط فعلی در خیابان ارتش مخالفت خود را با این امر اعلام کردند.

وی ادامه داد: با توجه به ترافیک جامع بیرجند که 15 آنلاین 1399 در استان مسابور و در مزیرت کیشور آن در حلمنز است، دو کتی بی آر یکی از آنها تا آنلاین شهر در دانشگاه بیرجند و دیگری در میدان شهدای عبادی برگزار می شود.

شهردار شورای شهر بیرجند گفت: این کار باید ظرف 15 سال اجرایی شود.

حسنی صفت تطبیع: برای حل مشکل همل و نقل جمع، حفت انتزاء غیر هم هم سطح باید شود که در کیلی از کیابان ها که در که از این کیابان ها درد در به ریس پیس راهبر استان کاحر راه غفاری. ، استان سوم مدارس، کیبان شهید نواب صفوی و شهید مفتح و… تردد زیادی دارند.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون 10 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 48 درصد موتورسوار و 37 درصد عابرین پیاده بوده اند.

وی با بیان اینکه 67 درصد تصادفات در بیرجند افزایش یافته است، گفت: متاسفانه راه و شهرسازی هزار هکتار از زمین های ارتش را گرفت و فروخت با وجود اینکه خراسان استان جنوبی و از نظر رتبه اول است. زیرساخت است.

رئیس شورای بیرجند گفت: به همین دلیل ارتش یا جاده و شهر درختان مورد نظر را قطع کرده و دادگاه از آنها شکایت کرده است.

در جلسه شورای شهر بیرجند شهردار برای دومین بار استیضاح شد و با حضور 9 نفر از اعضای شورا به رای گذاشته شد.