معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

. . . . .
به گفته وی، بر تحقیقات علمی مردم به علم معلمی بیشترین اطمینان را دارند.

موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی شا اشاره به ثیاثیرگذاری معلمین بر دانشآموزان داشت: یا بیان یان اینکه معلمان تربیت کننده آینده سازان نند، نظران کرد: ر ننسانی دو معلم تحت نوان روزگار و آموزگار دارد.

. . . . . . . . . .

46

خروج از نسخه موبایل