علمی و پزشکی

معمای مرموز ترین بنای جهان حل شد؛ با مصر باستان مرتبط است

استونهنج

ول و ترتیب گرفتن سنگ‌ها تجسم سال است که به آن کمک می‌کنند روزها و هفته‌ها و ماه‌های لا نا دارند.

اما این تقویم مانند تقویم‌هایی که استفاده می‌کنیم نبوده است. این تقویم بر سال و تقویم خورشیدی بوده است.مصریان با از تقویم خورشیدی هر هفته ده روز بوده و تعداد ماههای هر سال از روال امروزی بیشتر بوده است

استونهنج چیست؟

استون هنج

ستلقه‌های از سنگ‌افراشت‌ها یا ستون‌های سنگی عظیم در دشت سالزبری ویلتشر واقع در نوب غربی انگلستان است.

ی ی زت زت زت زت زت زت زت دو دو…………………………..

مردم در زمان‌های خاص از سال برای بازدید از این اثر تاریخی می‌روند. در تابستان های تابستانی و زمستانی زمانی که شیورشید با فاصله از میان سنگ ها همخط و همراستا می شود.

هشوهش جدید چه می‌گوید؟

مصر باستان

این پژوهش را پروفسور تیموتی داویل، استاد تاریخ دانشگاه بورنموث انجام داده است.

او می‌گوید احتمال دارد که استون‌هنج‌ها الهام از فرهنگ مصر باستان بنا شده چاشد چون مصریان باستان زوشیم خورشیدی‌ک.

تقویم خورشیدی بر انقلابین زمستانی و تابستانی و اعتدالین بهاری و پاییزی محاسبه می‌شود و این همان زمانی است که سال خورشیدی می‌شود.

دارویل می‌گوید: “این تقویم عملکرد سراست و قابل فهم است”.

«کر کدام از ۳۰ سنگ‌افراشت‌ سارسِنی است که به تورت حلقه‌ای می‌رسد، یک روز از ماه را نشان می‌دهد و ر ماه هفته دارد و ر.

46