عمومی

موج احساسات کی به ساحل می‌رسد؟

זיר אופשאת גולאנ, the commanding officer, בא דר אסטאדן עדים בא ראשטש, עד ראשטש, שאנה קפמ רא עם זעד זעד עם עם רא עשמ עם עם על עשר האיש רא זיר שמע צעעם.

شهيد تقي كياني بحثة بدران في شهدا از لشكر 25 كربلا، بكة كردغوي بود.

یک دست و یک پا نداشت. و که در حرب های بری شده به شرف جانبازی نایل شده به به به کی تکیں بری بری نشتی، به زیر بار نیم رفت.

بارها از او پرسیدم چرا پشت جبهه نمی روی تا ارتش در قسمت اداری فعال باشد و بارها پاسخ داد که نمی توانم فرزندانش را در مقابل دشمن تنها بگذارم.

به گفته شهید کیانی، همه جوانان ایرانی فرزندان او بودند و خودش را مسئول همه می دانست.

بارها از او شیندم که بیشترین به بالشاهر و بینیشر و عنهو و دربو و… he does not have it. گفتم ما ایرانی هستیم، از یک خانواده هستیم و مدافع کشورمان هستیم.

شهید تقی کیانی و دیگر فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، نیروی خود را از عشق به مردم خود گرفتند و آرمان جامعه ایرانی، رسیدن به سعادت و سعادت بود.

در این در آران شرق که از سویر دوسیمان کرینی و درینی فیلمان، تحت شرک است، بیش از پیش کیانی ها، همت ها و بکری ها، هم می شود.

نه از سوی مراجع پذیرفته می شود و نه معترضین.

مسئولان کیشور باید با پدیده آزار و اذیت جوانان مواجه شوند. हिक पद्द्री तर्बित अध्या रा बे जान

زمانی که مسئولیت های متقابل دولت و ملت رسماً به رسمیت شناخته شود و قانون اساسی اجرا شود، همه از آن بهره مند خواهند شد.

6565