علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

دیروز کمیته مجلس از اصلاح 2 بند از طرح شفافیت قوای سهگانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و سایر نهادها در این کمیته گفت که با توجه به این موضوع در جلسه اول تا چهارم. . . . . .
این موضوع را محمد تقی نقدعلی دیگر نماینده مجلس در این باره اعلام کرد که هنوز این طرح در دست مطالعه و پیشنهادات نمایندگان مجلس قرار دارد و طرحی در این باره که نمی شود و اتفاقی نیفتاده است.

نقدعلی

بخر بخوانید:

. . . . . مصوبه کمیسیون درباره نند 1-4 ماده (1) طبق قانون ثبت‌های الحاق شود و در این جلسه شورای تامین، شورای تامین چمچنین ذکر ذیل بند ۱- ۵ این ماده این گونه اصلاح شد که نیروهای مسلح،

اما نظر این نظر، نقدعلی است که تنها مسائل مستثنی مسائل امنیتی سازمان‌های مربوطه نه همه آنهاست. گفت‌وگو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینیشهر و عضو کمیسیون کشاورزی، و منابع‌طبیعی را بخوانید.

ااینگونه که در مجلس ارائه شده است، طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستخوش تغییر و اصلاح می‌شود.آیا نهادها و سازمان‌های خاص از این درباره توضیحات این توضیحات بفرمایید.
صنوز اصلاحاتی صورت نگرفته و این طرح در حال ررسی در مجلس است. و دائما بر پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند. یا اینکه عناوین کلی همه نهادها و سازمانها را در برمی‌گیرند اما عمده پیشنهادات نمایندگان مصادیق خاص را برای این کار انجام دهند. ینی پیشنهاداتی که غالبا برای نهادهایی یا تصدیع وجود نهادهاست اما وجود نهادی از این شفافیت استثنا شده است خیر.

در چند مورد از موارد استثناء درمورد اطلاعات نظامی ثبت‌های بوده که ابهاماتی داشت. پخش نیز پیشنهاداتی پیرامون محدوده محرمانه بودن نهادهای نظامی داده‌اند. از آن جا که پیشنهادات متعددی ارائه شده است، این به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی شود و نظرات نمایندگان را تا محدوده محرمانه‌بودن در همان چهارچوب مسائل امنیتی قرار دهند مازاد بر آن چهارچوب‌های امنیتی، در ذیل عنوان شفافیت قرار بگیرند.

ینی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این مستثنی نشده اند؟
این سازمان‌ها به طور کلی مستثنی و در محدوده‌ای به‌طور خاص قرار گرفته‌اند. نمایندگان برخی از پیشنهادها بودند که محدودیت‌های این سازمان‌ها فقط در حوزه مسائل امنیتی باشد و در مسائل امنیتی و محرمان باشد. پیشنهادات مجدداً نامگذاری شده بود که به یسیمیسیون ارجاع داده شد تا بعد از جمع‌بندی به مجلس ارجاع شود.

یا این تفاسیر پس اکنون هیچ طرحی درباره اصلاحات و استثنائات شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس به ایبویب نرسیده است، درست است؟
هله الا الان هیچ طرحی و اصلاحی تصویب نشده و اتفاقی نیفتاده است.

یفلیف این طرح شفافیت چه زمانی مشخص می شود و در دست بررسی و دستور کار نلنی مجلس قرار می گیرد؟
به عترت! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور جلسه است. . . . . .

اصلاحات یا پیشنهادات دیگری غیر از استثنائات برخی سازمان ها وجود دارد؟
پیشتر پیشنهادات دیگری وجود ندارد و در نهایت نمی شود ید این کارگروه ظرف یک ماه آئینادات اصلاحی و تکمیلی.

۲۱۲۱۷