علمی و پزشکی

وزارت بهداشت: "ویروس ماربورگ" هنوز تهدید نیست


مدیر گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام وزارت بهداشت ضمن توضیح در مورد ویروس “ماربورگ” که اخیرا مواردی از آن در یکی از کشورهای آفریقایی شناسایی شده است، تاکید کرد: این ویروس تهدیدی برای ایران و منطقه نیست. خواستگاه آن آفریقای جنوبی است و اگر نیازی به امکانات تشخیصی و آزمایشگاهی داشته باشیم، با فرجه زمانی کوتاه می‌توان تشخیص و بررسی موارد احتمالی را ایجاد کرد.