عمومی

وقتی نقاب تاج افتاد! – سرخط نیوز

این خود محدی بود بدون رتوش و بدون اطو و عصای قورت دَهت.
این ماسک باید خیلی زود بیفتد!
آقای تاج! ظاهرا شما شفاف صحبت کردن را دوست دارید پس من بدم نمی آید که با شما شفاف صحبت کنم.
آقای تاج سوال جواد خیابانی را این بار از شما عزیزان بفرمایید

آقای تاج! شما که سالها مدیر بوده اید و مدیریت را در سطوح مختلف در این مملکت تجربه کرده اید، آیا چیزی از اصول می دانید، آیا در برنامه زنده تلویزیونی دست خود را روی صندلی می گذارید، کت خود را کنار می گذارید و از مجریان می خواهید که خیلی خواستار باشد؟

آقای تاج!این سایز از کجا میاد؟اگه مثلا تو کشور دیگه ای غیر از ایران بودی اگه پول میخری چی میشه؟

آقای تاج! Kash kommi ba falhang عزرکی دستید.
ای کاش در برنامه در خیابان بودم و ای کاش با شما ملاقاتی داشتم نه مکتوب و نه آنلاین. مهم این است که پرونده ویلموتس روشن شود، او آمد، چگونه قرارداد شرم آور شد، چگونه رفت و کجا و چگونه پول را پرداخت کرد، می پرسی.

251 251