حوادث

پایتخت چند روز دیگر آب دارد؟


فصل خشک امسالا وارد سومین سال شدید است. میزان بارندگی پاییزی نسبت به پاییز سال قبل 60 درصد کمتر و نسبت به پیش بینی ها بسیار کمتر است. حجم ذخایر پنج سد تامین کننده تهران به 300 میلیون مترمکعب کاهش یافته است به طوری که همه این میزان قابل بهره برداری نیست. در حال حاضر وزارت نیرو برای تامین آب مورد نیاز شهر تهران از چاه هایی که قبلاً در اختیار کشاورزان بود، آب آورده است. روزانه بیش از سه میلیون متر مکعب در تهران مورد نیاز است.