علمی و پزشکی

کشف یک سنگ ،تاریخ حیات اولیه را ۳۰۰ میلیون سال به عقب برد

. . . . . یا این حال همه موافق من نبودند که این ساختارهاشا بیولوژیکی دارند.

اکنون پس از تجزیه و تحلیل و تحلیل های بیشتر، مطالعات کالج دانشگاهی لندن، ساختار بسیار بزرگتر و پیچیده تری را در داخل این سنگ کشف کرده و این ساختارها، ساختاری ساقهمانند با شاخه های موازی در یک سمت است که نزدیک به یک سانتی متر طول دارند.

باورهای مطرح شده گرچه تصور می شود که برخی از روش ها می توانند از طریق واکنش های شیمیایی تصادفی ایجاد شوند، اما در نتیجه شبه ساقه با شاخه های موازی احتمال وجود دارد که منشا بیولوژیکی داشته باشد و این امر نیز به دلیل آن است که هیچ ساختاری مشابه آن از طریق واکنش های شیمیایی وجود ندارد. ایجاد نشده است.

نشانه‌هایی از حیات اولیه با بررسی یک گنگ

به لا به لای اولین مکان شناخته شده است از حیات ر روی زمین، با بررسی از سنگی ۳.۴۶ میلیارد ساه بوی غر.

دکتر “دومینیک پاپینو” (Dominic Papineau) نویسنده اصلی این مطالعه از دانشکده علوم زمین کالج دانشگاهی لندن گفت: ما در این مطالعه با بررسی شواهد مختلف نشان دادیم که از انواع مختلف بیماری ها بین 3.75 تا 4.28 میلیارد سال پیش روی جامعه وجود داشته است. این معناست که حیات می‌توانست ۳۰۰ میلیون سال پس از تشکیل زمین آغاز شود. از نظر زمین شناسی ، این روند بسیار سریع است و دور یک دور چرخش خورشید به کهکشان ما است.

مطالعات این مطالعه همچنین شواهدی را کشف کردند که نشان می‌دهد چگونه انرژی‌ها را از راه‌های مختلف دریافت می‌کنند. آنها ترکیبات فرعی شیمیایی را در این سنگ پیدا کردند که با میکروبهای باستانی آهن، گوگرد و احتمالاً از کربن تشکیل شده و نور را از طریق نوعی فتوسنتز بدون دریافت کرده و زندگی میکردند، سازگار است.

نتایج این یافته های جدید نشان می دهد که انواع حیات میکروبی ممکن است در زمین اولیه وجود داشته باشد. وجود آنها همچنین پیامدهایی برای امکان زیست فرازمینی می‌کند.

در این مطالعه، پوست سنگ‌های کمربند رویه‌های نووآگیتوک کبک (NSB)

کمربند روی پوستهای نووآگیتوک، زمانی تکهای از کف دریا و بنابراین حاوی برخی از قدیمیترین سنگهای رسوبی روی زمین است که گمان میرود در نزدیکی سیستم چاههای گرمابی قرار گرفته است. .مین است که از نظر زمینشناسی، آبهای اطراف خود را گرم می کند.

حقق گ یی یی یی تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت تیت د د د د د د د د د د د د د

تامت این تکه‌ سنگ‌ها از دو برابر ضخامت سنگ‌های قبلی بود که بیش از حد بریده بودند و این امر به احتمال زیاد می‌داد ساختارهای هما بود.

اینها این ساختارها و رتات را با فسیلهای جدیدتر و همچنین با باکتریهای تشدیدکننده که در نزدیکی دستگاههای گرما هستند، می باشد.

تیم تحقیقاتی علاوه بر تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل نمونه سنگ در زیر میکروسکوپ و رامان های مختلف (که پراکندگی نور را می گیرد)، بخش هایی از سنگ را با استفاده از یک ابر رایانه که هزاران تصویر را با دو تکنیک تصویربرداری با نمای بالا پردازش میکرد، به صورت. دیجیتالی کردند.

تام ی یا یک یکا یک یک یک یک یک یک یک یک یک یک میکرو میکرو میکرو میکرو میکرو میکرو میکرو…………….. ومین روش نیز پرتو یونی بود که یای سنگی به تامت ۲۰۰ نانومتر را با یک میکروسکوپ الکترونی یکپارچه. مجموعه‌ای از تصاویر را تولید می‌کنند که برای ایجاد مدل‌های سه بعدی از کاربردهای مختلف می‌شوند.

مطالعات در تجزیه و تحلیل و تحلیل خود به این نتیجه رسیدند که از طریق فشردن و رم شدن سنگ (دگرگونی) نمی شود.

آنها بیان کردند که این ساختارها در کوارتز ریزتر (کمتر تحت تاثیر دگرگونی) بهتر از کوارتز درشت‌تر

حقق چ چ چ چ چ چ چ چ چ ح ح ح ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست آن امر تأیید می‌کند که این رسوبات کف دریا به اندازه سنگ‌های آتشفشانی اطراف قدمت دارند.