علمی و پزشکی

آمار بیماران صرع در ایران دقیق نیست


کمبود یا کمبود دارو در حوزه صرع و تشنج ادامه دارد. برادراش را به شرع در شهرشان «مرند» برادی کرده است دارو را آنقدر سخت پیدا کردیم که مجبور شدیم دارو را از وسط نصف کنیم». اما وقتی برادرم نصف دارو را مصرف می کند معده درد می کند. ما چاره دیگری نداریم. برادران و خواهران من که از داروی “لوبل” استفاده می کنند نیز این دارو را مشکل کرده اند. “راسپریدون” دارویی برای کنترل تنش است که به هیچ وجه موثر نیست.