عمومی

امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 

نکات ایمنی و ارزیابی های سریع از طریق رسانه های محلی و با انتقال صوت و تصویر به مهندسان افغان که خیلی نگران هستند و دائما در تماس با نگارنده می باشند انتقال داده شده است. اما زمان را مناسب دیدم تا پوسترهای آموزشی زیر که می تواند هم در ارزیابی ایمنی و هم در مقاوم سازی مفید باشد تقدیم کنم. امید دارم کمکی برای مردم زلزله زده کشور همسایه و مردم ایران عزیز باشد. ان شاء الله

امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 

امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 
امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 

امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 

امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 

امید که برای مردم زلزله زده افغانستان و ایران مفید باشد 

استاد نمونه در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران و بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله کشور