جبلی: موسیقی نواحی و شعر و ادب اقوام ایرانی بخش زیبایی از هویت ماست

سرخط نیوز/کردستان برگزاری نخستین جشنواره موسیقی اقوام‌ ایرانی به‌ میزبانی کردستان فرصتی شد تا یکبار دیگر اتحاد و هم‌صدایی در میان اقوام‌ مختلف این آب و خاک به گوش همگان برسد.

اینجا شهر سنندج، شهر آواها و نواها و شهر خلاق موسیقی است، شهر هزار دف و شهر کامکارها، عندلیبی‌ها، علی‌اصغرها و یوسف‌زمانی‌ها است. 

چهار روز از برگزاری اولین جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی بە میزبانی شهر سنندج می‌گذرد، چهار روزی کە در هم آمیختن نواها و موسیقی‌های ایرانی، اتحاد و همدلی اقوام ایرانی را برای همگان بە نمایش گذاشت.

اولین جشنواره موسیقی اقوام ایرانی که از هشتم تا یازدهم آنلاین ماە بە طول انجامید با اجرای ۱٨ گروه موسیقی از اقوام مختلف ایرانی در مکان‌های عمومی شهر سنندج از جملە پارک دیدگاە، خانە کرد، عمارت خسروآباد و سینما بهمن انجام شد و حال بە ایستگاە پایانی خود رسید.

جبلی: موسیقی نواحی و شعر و ادب اقوام ایرانی بخش زیبایی از هویت ماست

رویدادهای فرهنگی-هنری نشان‌دهندە توجە جدی سازمان صدا و سیما بە عناصر هویتی است 

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: این رویدادها نشان دهندە عزم و جدیت سازمان صدا و سیما در این دورە و توجە بە عناصر هویتی ملت ایران است. 

پیمان جبلی شامگاە سەشنبە (۱۱مهر) در اختتامیە نخستین جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی اظهار کرد: اواخر اردیبهشت ماە در سفری کە بە استان کردستان داشتیم و مهمان‌نوازی آن‌ها را از نزدیک شاهد بودیم، با عنایت بە ظرفیت بسیار زیاد هنری و فرهنگی و ادبی استان پیشنهاد برگزاری اولین جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی را مطرح کرده و با استقبال و تشویق غیرقابل انتظاری از شعرا و فرهیختگان و مسئولان استانی مواجە شدیم. 

وی عنوان کرد: اینکە استان کردستان میزبان ۱٨ قوم ایرانی و هنرمندان و نوازندگان و فرهیختگان و شعرای استان‌های مختلف از چهار گوشە ایران بزرگ بود، مایە تحسین همگان است و امیدواریم این شروع نویدبخش برگزاری این جشنوارە در سال‌های آیندە با همین استقبال و با همین روحیە و با همین کیفیت باشد. 

به گزارش سرخط نیوز، جبلی در ادامە سخنان خود با اشارە بە اینکە در طول یک هفتە سازمان صدا و سیما در چهار رویداد شعر و موسیقی و ادب و هنر شرکت کردە است، افزود: در روز پنجشنبە هفتە جاری استان گیلان نیز میزبان اجلاس پیرغلامان حسینی خواهد بود و مداحان و مدیحەسرایان اهل بیت میزبان این اجلاس خواهند بود. 

وی خاطرنشان کرد: این رویدادها نشان دهندە عزم و جدیت سازمان صدا و سیما در این دورە و توجە بە عناصر هویتی ملت ایران است. 

جبلی یادآور شد: باتوجە بە عزم جدی سازمان صدا و سیما و همراهی بی‌نظیر مردم در این رویدادها، این مسیر را بر اساس دو سرفصل هویت محوری و عدالت گستری مدنظر قرار خواهیم داد. 

وی در ادامە بە تشریح این دو سرفصل پرداخت و افزود: بخش زیبایی از هویت ایرانی را موسیقی نواحی و شعر و ادب فارسی و شعر و ادب اقوام ایرانی شکل می دهد و اینها گل‌های رنگارنگ قالی فرهنگ ایرانی است کە در طول تاریخ بافتە شدە است. 

جبلی ادامە داد: در سرفصل عدالت توجە بە زوایا و ابعاد گوناگون هویتی حتما در صدر توجهات رسانە ملی خواهد بود و ما با افتخار این جشنوارە را یکی از مصادیق توجە بە شعار هویت محوری و عدالت گستری رسانە ملی می‌دانیم.

جبلی: موسیقی نواحی و شعر و ادب اقوام ایرانی بخش زیبایی از هویت ماست

زدودن انگارەهای غلط دربارە کردستان 

استاندار کردستان هم گفت: کردستان را باید یک‌بار دیگر از نو شناخت، کردستان را باید یک‌بار دیگر آنگونە کە هست بە ایران و جهان معرفی کرد و انگارەهای ناصحیح در مورد کردستان را باید زدود. 

اسماعیل زارعی کوشا در ادامه مراسم اختتامیە جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی اظهار کرد: بسیار مفتخریم کە در شهر زیبای سنندج و شهر عشاق و عرفا و شهر بزرگان ادب و عرفان و هنر و موسیقی، میزبان هنرمندان اصیل ایرانی از همه نقاط ایران زمین هستیم. 

وی عنوان کرد: امروز استان کردستان و شهر سنندج نقطە توجە و تمرکز و مورد عنایت جامعە هنری و بلکە همە ملت ایران است. 

زارعی کوشا بیان کرد: امروز همە اقوام ایرانی در شهر سنندج گرد هم آمدەاند تا بە بهانە برگزاری جشنوارە “موسیقی اقوام ایرانی” هم‌صدایی و همدلی همە ملت ایران را بە نمایش بگذارند. 

وی گفت: امیدواریم کە دبیرخانە دائمی این جشنوارە در شهر سنندج و استان کردستان با اهتمام صدا و سیما و سایر مدیریت‌ها ایجاد شود و شاهد برگزاری هرسالە این جشنوارە در استان کردستان باشیم. 

استاندار تاکید کرد: کردستان مهد مردمانی سخت‌کوش، بە غایت مهمان‌نواز و مهربان و غیرتمند و هنردوست و هنرمند است، سنندج شهر عندلیبی‌ها است، شهر یوسف‌زمانی‌ها و کامکارها و … است کە هنوز نوای سازشان در کشور طنین‌انداز است. 

زارعی کوشا ادامە داد: امروز کردستان زیبای ما در آستانە یک جهش در همە حوزەهای توسعە و پیشرفت است و در دو سال گذشتە از عمر دولت سیزدهم عملکرد عمرانی ما در استان کردستان معادل ۳ برابر دە سال گذشتە است. 
 

جبلی: موسیقی نواحی و شعر و ادب اقوام ایرانی بخش زیبایی از هویت ماست

جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی نمایشی از همدلی بود

مدیرکل صدا و سیمای کردستان گفت: جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی بازآفرینی وحدت و نمایشی زیبا از همدلی بود. 

علی مرادی در ادامە این مراسم اظهار کرد: هر قوم ایرانی خواستگاە هنرهای والا و گنجینەای از فرهنگ و سنن ایرانی است. 

وی عنوان کرد: در میان هنرهای والایی کە انسان بدان دست یافتە شعر و موسیقی آهنگ حیات و ضرباهنگ زندگی است. 

مرادی ادامە داد: آهنگ موسیقی از ژرفای روح و روان انسان ریشە می‌گیرد و شعر و موسیقی اقوام داشتەای است که بر آن می‌بالیم. 

وی همزمانی برگزاری جشنوارە وحدت و همدلی اقوام ایرانی با میلاد بهترین مخلوق خداوند را فرخندە عنوان کرد و گفت: چهار روز از جشنوارە موسیقی اقوام ایرانی گذشت و خرسندیم از دیدار با عزیزانی کە هرکدام آن‌ها صلابت قومی در نگاە و روایتی در ساز و نوایشان بود. 

مرادی خاطرنشان کرد: آنچە کە در این جشنوارە دیدیم و شنیدیم روایت عشق و بازآفرینی وحدت و نمایشی زیبا از همدلی بود؛ روایت‌هایی کە اصالت را فریاد می‌زد و بانگ دل‌های پاک را سرمیداد. 

وی گفت: خاطرە وجود شما عزیزان در دیار کردستان همیشە ماندنی و نغمە شعرها و سازهایتان فراموش نشدنی است. 

انتهای پیام