عمومی

فهرست بلندبالای سدهایی که نباید ساخته می‌شد؛ کاش چم‌شیر آبگیری نشود

سد چمشیر ساخته شده و آماده زهکشی است، اما نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست و آب این است که در صورت زهکشی این سد، سطح آب در تماس با لایه های نمکی منطقه افزایش می یابد. تجمع رسوبات در کف مخزن باعث شورتر شدن آب رودخانه می شود و به کشاورزی و کشاورزی منطقه آسیب وارد می کند. عقل سالم حکم می کند که حتی اگر در این زمینه امکان کمی وجود دارد، آب نگرفت یا حداقل برای مطالعه بیشتر، آب به تعویق افتاد.

فهرست موانع قدیمی که نباید ساخته شوند.  کاش چمشر سیراب نمی شد

دلیل مشترکی برای ساخت سدهایی وجود دارد که درآمد زیادی دارند. در شبه‌استدلال که به «مغالته‌ای تمام‌شده» معروف است، با توجه به آزمون هکیمانه‌ای زرب‌المستل یادشده، به‌کلی است. در مورد رودخانه چم شیر طبق اظهارات کارشناسان مرکز تحقیقات شورا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر حسین آخانی، استاد محیط زیست دانشگاه تهران، محمد درویش، بازدیدهای میدانی مسئول منابع طبیعی و سایر محققین نیز حاکی از وجود لایه های نمکی گسترده در منطقه است. یکی از اعضای حوزه هم همینطور است.انجمون دیهبان جلگهی سبز خوزستانانجام داده اند. آنها در گزارش خود آورده اند: در محل اتصال رودخانه بابامنیر (از سرشاخهای رود زهره) با رودخانه اصلی زهره، توده نمکی عظیم و نامحلول دیده می شود. این منطقه با لایه های رسوب و مواد معدنی پوشیده شده است. منطقه بسیار بکر و دارای پوشش گیاهی است. تکه های سفال در گوشه و کنار هڪایت از آن دارد که کے کے کے کے کے کے کے کے و کنار

در ایران سدهای زیادی ساخته شد که توسط پارسیان ساخته شد و بسیاری از آنها اگر ساخته می شدند یا آب می شدند وضعیت بهتری داشتند. در زیر فقط به چند مورد به اختصار اشاره می کنم:

* سدهای کے کے شور شدن اب شیرین یا تجمین شورابه در کفِ مخزن سد شد، کے سد گتوند و سد کوثر.

* سدهای کے کے کے کے کے تا پشت‌شان جوم شود سد سد شورک در خراسان کوراسن، یا سد مجی (فریم سهرا) در مازندران.

* سدهای که کیں کیں هتی تا نفسی میزان پیش بینی شده برای نکیدند مانند سد کرخه و سد پانزده خرداد.

* سدهای که مفیدشان به پیاین رشته اما کونه نئیںی یریگی شان کامیل شان کے سد دز

* سدهای زمین کشاورزی مانند سد آیدوغموش وسط شهر در پایین دست زمین است.

* سدهایی که روستا را ویران کرد و چندین روستا را با آب ویران کرد و هزاران نفر را بی خانمان کرد مانند سد.

* سدهای که هذا به کوک‌ی میدیرین پسین منزارت نیرو نوده سکه‌دند (و به نزر یشان به جایش می‌بیشد کان سد کوکتر شکه می‌شد) به سد کرخه.

* سدهای که سبو رانش زمین و کروستها و روستاها و جدا شده اند، و سد کارون سه، سد سیابیشه، و سد کالپوش.

* سدهایی که مساحت وسیعی از جنگل های با ارزش را از بین برده اند، مانند سد شفارود گیلان و سد گلوارد مازندران.

* سدهایی که کاروانسرا هستند، محوطه‌های باستانی، سنگ‌های قیمتی، پل‌های تاریخی و میراث معنوی ناملموس مانند همه سدهای کارون به زیر آب می‌روند.

* سدهای شکسته شده در سیل آسیب های جدی و مرگباری به بار آوردند، مانند سدهای دشت در استان گلستان، امند در شرستان حریس و سایر سدهایی که در سیل سال های 1398 و 99 شکستند. همچنین صدها سد کوچک (با عنوان نوار سیل) وجود دارد که باعث افزایش خسارت مالی و جانی می شود، مانند نوارهای سیلابی رودخانه امامزاده داوود در سال 1401.

فهرست موانع قدیمی که نباید ساخته شوند.  کاش چمشر سیراب نمی شد

به گفته سامانه زهکشی چم شیر، آنها به «مطالعات زیست محیطی» مفصلی که به نظر می رسد توسط اساتید چند دانشگاه انجام شده است، اشاره می کنند. اما یادآور می شوم که تمام سدهای فوق و بسیاری از سدهای دیگر مخرب هستند و یا در این حد است که فرصت بررسی آنها در اینجا وجود ندارد. سد چمشیر می تواند مجموعه ای از بلایای فوق را فراهم کند. شورتر شدن اب برامینی زهره که به‌تور کم‌وبیش شور است، به‌علت دائین تامسِ اب با لایح‌ای نمکی. दुदान देखें जीमी‌हाय वाय व व मुख शुमाने‌ी दिरपाई भेार इस अबर दर तुल दरण ؛ নান্বাধাধ্ধ্দ জ্গ্ল্যান্যান্যানান্য়ান্য়ান্য়ান্য়ানানানায়্য়্য়ান ؛ رانش زمین به‌ختر انحلال‌منید شفرت لیه‌های زمین و لرزه‌خیزی زرکه; و غرق شدن اماکن تاریخی که به طور کامل شناسایی نشده اند. علاوه بر این، احتمالاً چمشیر اولین سدی باشد که دریاچه را بر بستر دوازده بشکه نفت قرار می دهد که خطر آلودگی آب به نفت را به همراه خواهد داشت. همچنین سد بسیار بعید است که بتواند حجم عظیم آبی را که پیش بینی می شود (دو میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب) در خود جای دهد زیرا هم میزان بارندگی کاهش یافته و هم تبخیر افزایش یافته و هم برنامه های آب. به شراز به شراز و ساخت برسیان بروی رود فهلیان از سرشهه‌های رجال رود زهره)

* کنشگر

4747