علمی و پزشکی

مواد خوراکی مناسب برای بیماری‌های التهابی روده

آفتاب‌‌نیوز :

در بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده شده که مشتقات گیاهی از جمله پلی فنول‌ها به عنوان متابولیت‌های ثانویه طیف وسیعی از فعالیت‌های بیولوژیک از جمله اثرات ضد التهابی٬ آنتی اکسیدانی و حساسیت زایی به انسولین را از خود نشان داده اند.

فیبر‌های رژیم‌های غذایی اثرات ضد التهابی مناسبی را در بیماری‌های اتهابی روده با تاثیر بر TNF-alpha ٬ IL-۲ و نیتریک اکساید نشان داده اند. مکمل‌های طبیعی نقش بسیار مهمی در تنظیم و سرکوب تولید سایتوکاین‌های التهابی دارند.

به علاوه ارتقای عملکرد اندوتلیال عروق و کاهش بیماری‌های قلبی عروقی در بسیاری از مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک نشان داده شده است.

نشر علمی پزشکی

به عنوان یک نویسنده علمی و پزشکی، می‌خواهم با ارائه مطالبی که بر اساس پژوهش‌های روز و رویکردهای معتبر تهیه شده‌اند، به شما در درک بهتر و مدیریت بهتر سلامتی کمک کنم.