علمی و پزشکی

شناسایی “آبله‌میمون” در سوئیس و رژیم صهیونیستی

به گزارش شفاف، چمچنین موردی از بررسی این بیماری در رژیم غذایی شناسایی شده است.

.ارش‌ها حاکیست که این دو بیمار، همیشه به مسافرت رفته اما متخصصان در حال بررسی سایر موارد مشکوک نند.

هله میمون یک بیماری عفونی است که معمولاً خفیف است و در بخش‌هایی از غرب و مرکز آفریقا بومی است. این بیماری از طریق تماس نزدیک منتشر می شود ؛ .نابراین می توان به راحتی از طریق تبدیلی مانند خود ایزوله و رعایت موارد بهداشتی نن را توان کرد.

«دیوید هیمن»، یک مقام سازمان جهانی بهداشت و درمان بیماری‌های عفونی گفت: یک کمیته بین‌المللی از رسانه‌های ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه می‌دهد تا چه چیزی را باید در مورد بیماری‌های مورد مطالعه از جمله اینکه آیا بیماری از طریق ناقلان انجام می‌شود، تشکیل داد. . . .. .

به گزارش بی بی سی، بیش از 80 مورد در اروپا، آمریکا، کانادا و تایید شده است.