علمی و پزشکی

میزان خطر استفاده از تخم‌مرغ‌های یخ‌زده

. . .. . یا این، اگر این کار را ترک می کنید، اگر پوسته در طول فرآیند انجماد است، یاید آن ها را دور ننا.

اگر با بررسی تخم‌مرغ‌های منجمد متوجه شدید که پوسته‌ها منجمد نشده‌اند، می‌توان با خیال راحت آن را تا زمانی که د ستفد استفاد کرد. . . .. .

. . . .

هرده هنگام یخ زدن تغییر می‌کند، جامد می‌شود و ژلمانند می‌شود و زمانی که نن از حالت یخ زده خارج می‌کنید، نمی‌کند. . . . . .

در ادامه به چند نکته هنگام آشپزی تخا تخم مرغ اشاره می شود:

• تخم‌مرغ‌های خود را در دمای خیلی بالا نپزید؛ یرا این امر می‌تواند باعث شود که سفیده تخم مرغ سریعتر از زرده پخته شود.

• قتی ‌ممرغ‌ها کمی پخته شدند، آن‌ها را از روی حرارت بردارید. بیش از پختهد پخته و خشک نشوند.

• از پختن تخم مرغ بدون پوست در آب شوش مستقیم خودداری کنید.

از: ایتایت تستینگ .ل